به مناسبت 7 مهر روز آتشنشان در مراسمی با حضور اعضای شورای اسلامی  و فرمانده حوزه هجرت از تلاش آتشنشانان تقدیر شد.4

 1

2

0

4

آرشیو

روز : ماه : سال :