10کودکان روستای خواجه نفس به مناسبت هفته کودک آرزوهای کودکانه خود را به تصویر کشیدند.

10

11

12

13

آرشیو

روز : ماه : سال :