w4کودکان گمیشان در هفته ملی کودک،خالق زیباتریت لحظات کودکی شدند.

در سومین روز از برنامه های هفته ملی کودک مرکز فرهنگی هنری گمیشان بیش از 30کودک پسر با حضور در کانون پرورش فکری گمیشان هفته ملی کودک را گرامی داشتند.
آنها در ایستگاه سفالگری با عنوان« دست سازه های کودکی» با دست های کوچک و هنرمند خود آنچه دوست داشتند بسازند را به صورت سفالینه ساختند.
سپس در ایستگاه نمایش فیلمو انیمیشن به تماشای انیمیشن کانونی پرداختند. سپس برنامه قصه گویی و فعالیت گروهی بازی و سرگرمی با کودکان برگزار شد.

w8

 

w8

w8

w8

w8

w8

w8

w8

w8

آرشیو

روز : ماه : سال :