با همکاری مرکز نیکوکاری خواجه نفس و کمیته امداد گمیشان پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در روستای خواجه نفس مستقر شد.rr6

 به گزارش ساحل گمیشان با همکاری کمیته امداد گمیشان و مرکز نیکوکاری خواجه نفس پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در خواجه نفس مستقر شد و مردم خیر خواجه نفس با حضور در پایگاهها در حال اهدا هدایای نقدی و غیر نقدی به هموطنان کمتر برخوردار خود هستند.

 rr1

rr2

rr3

rr4

rr9

rr6

آرشیو

روز : ماه : سال :