گلفشان دریایی گمیشانGel-feshan4smallkjiupopop

این گلفشان در بخش جنوب شرقی درياى خزر و در 6 کيلومترى شرق تالاب گميشان شهرستان بندرترکمن قرار داشته وبا فوران مواد تيره رنگ,گاز وگل ولاى همراه بوده است . اين مواد در منطقه اى به مساحت تقريبى 10هکتارمنتشر شده وسبب تيرگى رنگ آب دريا گرديده است. براساس بررسيهاى سازمان محافظت محيط زيست ، ترکيب مواد خروجى از محل فوران شامل گاز متان ،گل ولاى ، فلزات سنگين ومقاديرناچيزى مواد نفتى بوده که حرارت آن در حدود 26 درجه سانتيگراد اندازه گيرى شده است وبه گفته مديرکل دريايى سازمان حفاظت محيط زيست هيچگونه آسيبى به محيط زيست وذخاير دريا نخواهد رساند.

در فاصله تقريبى 10 کيلومترى از ساحل دريا در منطقه گميشان ، در فاصله 6/27 کيلومترى شمال شرقی گميشان با آزيموت 298 درجه از اسکله شيلات (واقع دردريا) قرار دارد  و ابتدا بصورت فواره اى با ارتفاع بين 1 تا 2 متر درسطح دريا ظاهر شده است. مواد خروجى تيره رنگ وهمراه با بوى لجن وگاز بوده وگستره‌اى به ابعاد تقريبى 10 هکتار را مى پوشانده است. مساحت محل خروج مواد درسطح دريا در زمان بازديد در حدود 20مترمربع بود و مواد خروجى تيره رنگ همراه با گاز فواره کم ارتفاعى مى ساختند. سطح آب را لايه بسيار نازکى از مواد نفتى پوشانده بودکه محدود به محل خروج مواد مى گرديد . عمق آب در اين محل در حدود 7 متر است.


00gel feshan