bnadr10تصاویری از حضور گردشگران نوروزی را در بنادر گز و ترکمن با هم ببینیم.