ساكنين مسكنهاي مهر در گميشان از وضعيت منازل خود خبر ميدهند

در ماهی که گذشت میزان بارندگی در استان گلستان کاهش چشمگیری داشت و کمترین میزان بارندگی به میزان دو میلی متر در گمیشان در غرب استان ثبت شده است. 

پايگاه بسيج حضرت رقيه (س)روستاي  آرخ بزرگ  به مناسبت بزرگداشت مقام زن جشنواره غذاهاي سنتي برگزار كرد.paygarogye08

رقص چهارقدهاي زيباي تركمن در دل باد در جاده هاي گلستان دل هر گردشگري را با خود مي برد.000000000r3

امانگلدي ضمير گفت:گردشگري صنعتي پاك و بدون آلاينگي است كه موجب رشد فرهنگ و توسعه و آباداني گميشان مي شود.farmandar

آرشیو

روز : ماه : سال :