تصویری از جوانان گمیش تپه در دهه 50 تقدیم نگاهنان می شود.

 000078