دریک اتفاق نادر زمین شناختی  به دلیل ترکیب گازهای خروجی و  مواد محلول در آن آب خروجی گلفشان نفتیلیجه به رنگ بنفش درآمده است .

n3651489 6672675