شايد برخي بگويند صحبت از بزرگترين سرمايه هاي دنيا در شهرستان  محروم گميشان چه معنايي مي تواند داشته باشد و در مقابل عده اي  تالاب بين المللي گميشان ، درياي خزر و پرورش ميگو و .. در ذهنشان تداعي شود ولي منظور ما ثروتي به مراتب قيمتي تر است .006