به بهانه روز خبرنگار از دل پردرد کوزه گزانی یشنویم که حتی از کوزه شکسته های خودشان هم لبی تر نکرده اند یک عمر همه را دیدند و دیده ها به رویشان باز نشد.

 امروز هفدهم مرداد روز صاحب قلم و صدای رسای جامعه بعنی خبرنگار است امروز را به یاد خبرنگاری که در راه رسالتش شهید شد به این نام مزین کردند.

همه