عدم جمع آوری نخاله های ساختمانی و رشد علفها بر سطح آن حجم زیادی از پیاده روهها را اضغال و به یکمنبع خوب غذایی برای دام ها بدل شده است .

 به گزارش ساحل گمیشان ، عدم توجه به جمع آوری نخاله های ساختمانی در یکی از خیابانهای گمیش تپه در مرکز شهرستان گمیشان باعض اشغال فضای زیادی از پیاده روها و نارایتی مردم منطقه شده است .

این پیاده روها بیشتر شبیه محل چرای حیوانات اهلی  است تا خیابانی برای عبور و مرور عابرین ، تصاویری زیر گویای این مطلب است .

223

221

222