خودرونیسان حامل میگو درجاده خواجه نفس به گمیشان چپ کرد.

 photo 2018 10 17 07 48 01