پایگاه خبری تحلیلی ساحل گمیشان

40نصب المان دارقالی با ایده جدید توسط واحدزیباسازی  شهرداری گمیش تپه انجام شد.

 40