569924 154تصویری از ناصرالدین‌شاه در حیاط کاخ گلستان؛ این عکس در سالگرد پنجاهمین سال سلطنت وی عکاسی شده است.

کمی بعد از گرفته شدن این عکس، شاه به ضرب گلوله میرزا رضای کرمانی به درک واصل شد