401تصویر زیبا از دانش آموزان مدرسه دولتی گمیشان همراه با اسامی آنها متعلق به سال 1319 را می بینیم.

400